Klimatstrategi 2021-2030

I Klimatstrategi 2021-2030 satte Falköpings kommun ett ambitiöst klimatmål – att bli fossilfri senast 2030. För uppnå detta mål måste kommunen minska klimatpåverkan från den egna verksamheten och samtidigt skapa förutsättningar och uppmuntra Falköpingsbor och andra aktörer att minska sin klimatpåverkan och bidra till klimatomställningen.

Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av
klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp
av växthusgaser måste upphöra helt.

Falköpings kommun tar sitt ansvar för att nå de globala målen i Agenda
2030 och Parisavtalet för klimatet. Kommunen gör den egna organisationen
klimatsmart och underlättar för invånarna att ställa om. Falköping bidrar till
att Sverige och Västra Götaland ligger i framkant och når sina ambitiösa
klimatmål.

Falköpings kommun strävar efter en klimatomställning som skapar
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med de
globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”.

Målsättning

Det övergripande målet för kommunens klimatstrategi 2021-2030 är
”Fossilfritt Falköping 2030”.

Fossilfri i det här fallet likställs med att kommunens organisation ska vara fossilbränslefri, alltså den direkta användningen av olja, kol och fossil gas ska ha upphört. Kommunen ska också minska användningen av fossilbaserade produkter och material samt energianvändningen i sina verksamheter.

Falköpings klimatstrategi utgår från den regionala kraftsamlingen ”Klimat
2030 – Västra Götaland ställer om”. Målsättningen är att klimatstrategin ska
resultera i årlig utsläppsminskning i hela det geografiska området i linje med
Falköpings koldioxidbudget.

Falköping vill minska utsläppen även av andra växthusgaser än koldioxid
med målet att bli en klimatneutral kommun år 2030.