Biogasanläggning

Falköpings biogasanläggning ligger på Hulesjöns avloppsreningsverk i Falköping. Biogasanläggningen tar emot och behandlar utsorterat matavfall från hushåll och storkök från flertalet kommuner i Skaraborg, samt slam från fettavskiljare i storkök.

Tillsammans med avloppsslammet från reningsverket genererar denna matavfallsmängd cirka 150 m³ metangas per timme (metanhalt 65 procent). Detta motsvarar en energimängd av 24 000 kilowattimmar/dygn.

Huvuddelen av biogasen uppgraderas till fordonsgas. Resten används till uppvärmning av våra rötkammare och byggnader.

Behandling av matavfall

Det utsorterade matavfallet från hushåll och storkök samlas in och körs till avfallsanläggningen för invägning och lastas sedan in i mottagningen.

För att rötningsprocessen ska bli effektiv krävs ett finfördelat organiskt material med en torrsubstanshalt runt 10-15 procent. Detta åstadkoms genom att matavfallet får passera en kvarn där det mals och sedan späds med exempelvis slam från fettavskiljare eller vatten till önskad konsistens. Hårda föremål som ben, persikokärnor och liknande avskiljs till en container och körs sen till förbränning.

Från kvarnen pumpas matavfallet vidare till en mellanlagringstank/homogeniseringstank för omblandning. Från homogeniseringstanken pumpas sedan matavfallet vidare till rötkammaren. Pumpning till rötkammaren sker batchvis.

Rötning och kompostering

I rötkammaren bryts matavfallet ner under syrefria förhållanden. Nedbrytningen sker i flera delsteg under cirka 30-40 dygn med bildande av bland annat metan. Metangasen uppgraderas sedan till fordonsgas.

När matavfallet brutits ner och lämnat ifrån sig sitt energiinnehåll pumpas rötresten ut ur rötkammaren, vidare till en efterrötkammare och slutligen till ett rötrestlager. Från rötrestlagret hämtas rötresten av transportörer för att sedan användas som gödningsmedel på åkrar (så kallad biogödsel). Falköpings kommuns biogödsel är KRAV-certifierad.

Växtnäring och metallinnehåll

Riktlinje kvalitet för BiogasPdf, 659.3 kB. Länk till annan webbplats.

Innehållsdeklaration Biogödsel kvartal 1 2024 Pdf, 781.1 kB.

Innehållsdeklaration Biogödsel kvartal 4 2023 Pdf, 780.8 kB.

Innehållsdeklaration Biogödsel kvartal 3 2023 Pdf, 703.3 kB.

Innehållsdeklaration Biogödsel kvartal 2 2023 Pdf, 780.8 kB.

Innehållsdeklaration Biogödsel kvartal 1 2023 Pdf, 773.1 kB. Pdf, 778.2 kB.

Råd och anvisningar för användning av biogödselPdf, 556.8 kB. Pdf, 561 kB.

Uppgradering av biogas

Anläggningen för uppgradering av biogas på Hulesjöns reningsverk ägs och driftas av Falköpings kommun. Den tar emot och behandlar cirka 2 300 m³ rågas per dygn. Rågasen består huvudsakligen av metan (65 procent) och koldioxid.

Koldioxid, vatten samt små mängder av svavelväte och syre avskiljs från rågasen tills metanhalten är minst 97 procent. Därefter transporteras den uppgraderade gasen till en kompressorstation och tankstation vid Ålleberg Center där gasen först tryckhöjs för att sedan kunna tankas som fordonsbränsle.