Det här är kommunen som arbetsgivare

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av uppgifterna är skola, socialtjänst och äldreomsorg, vägar, vatten och avlopp. Kommunen beslutar också om olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd. Kommunens uppdrag är att se till att livet för de som lever, jobbar och bor i Falköping fungerar dygnet runt, året om.

  • Vi är till för falköpingsborna
  • 300 yrken
  • 3 300 anställda
  • Kommunens största arbetsgivare
  • Heltid är en rättighet, deltid en möjlighet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det goda livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.

Fyra mål för Falköpings kommun

Falköpings kommun har fyra mål i kommunens flerårsplan för att nå visionen. Uppföljning av målen sker mot indikatorer som finns angivna för varje mål. Nämnderna formulerar egna delmål i årliga verksamhetsplaner med utgångspunkt i de övergripande målen för kommunen:

1. Ett socialt hållbart Falköping

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till en god livsmiljö genom att bryta segregationen mellan människor. Demokrati är grunden för vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

2. Ett attraktivare Falköping

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens möjligheter att stärka sin position och bli intressant för invånare och näringsliv samt den idéburna sektorn. Falköpings attraktivitet ska stärkas genom att utveckla de områden som är unika för Falköping och utifrån de behov som finns hos dagens och framtida invånare. Ett Falköping med egen växtkraft.

3. Ett näringsliv som utvecklas

Att näringslivet utvecklas i en kommun är avgörande för välfärden. Det kan bara utvecklas genom ett ömsesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. För detta krävs en framtidstro och en gemensam viljeinriktning, men även ett kraftfullt lokalt engagemang och att kommunen ska finnas som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet. Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med tillväxt i fokus.

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Falköpings kommun är till för medborgarna i Falköping, vårt uppdrag är att invånarna ska vara nöjda med vår service och våra tjänster. Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla ska behandlas rättvist och att våra relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande.

En god kvalitet i verksamheten förutsätter att verksamheterna samverkar och organiseras utifrån uppdrag och att resurserna används på ändamålsenligt
och effektivt sätt för att nå uppsatta mål.

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig uppföljning av kommunens mål och verksamheter tillsammans med en relevant omvärldsanalys skapar förutsättningar för ett proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden.

Förvaltningschefer i Falköpings kommun

Pia Alhäll

Pia Alhäll, kommundirektör

Karina Bronell

Barn- och utbildningsförvaltningen: Karina Bronell, skolchef

Ann-Charlotte Lilja

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen: Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef

 Kultur- och fritidsförvaltningen: Hampus Haga, förvaltningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Patrick Nohlgren, samhällsbyggnadschef

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg: Roger Almgren, t.f. förvaltningschef

Magnus Schedin

Socialförvaltningen: Magnus Schedin, socialchef