Starta enskild verksamhet

Här kan du läsa mer om hur du startar en fristående förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg eller skola.

Verksamheten ska ha god kvalitet och säkerhet och uppfylla ett antal krav som finns i skollagen.

Vid kvalitetsbedömningen tas hänsyn till förskolans reviderade läroplan, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Starta fristående förskola

I Falköpings kommun är det barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola.

Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

Så ansöker du

Ansök genom att fylla vår ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med nödvändiga bilagor via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar.

Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas.

Ansökan skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
521 81 Falköping

Förvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

En godkänd huvudman har två år på sig att starta förskolan

Efter att sökanden fått beslut om godkännande att starta förskola har huvudmannen två år på sig att göra det. Efter det kan huvudmannen kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att ansöka om förlängning.

Etableringskontroll innan förskolan får öppna

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen innan förskolan får starta. Detta innebär att inga barn får skrivas in i verksamheten innan etableringskontrollen är genomförd. Huvudmannen ska informera förvaltningen i god tid innan verksamheten startar.

Starta fristående skola eller fritidshem

För att starta en fristående skola eller fritidshem behövs ett tillstånd från Skolinspektionen.

Så ansöker du

Du ansöker enklast med hjälp av skolinspektionens webbformulär. Ansökan ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari året innan skolan ska starta. I ansökan ska det tydligt framgå att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens krav.

Ansökan granskas utifrån skollagen och läroplanen

Skolinspektionen granskar ansökan utifrån de kriterier som är uppsatta för godkännande som huvudman enligt skollagen. Det ankommer på huvudmannen, alltså den som står bakom den fristående skolan, att i sin ansökan tydligt visa att eleverna kommer att få en utbildning som bygger på skollagens och läroplanens värden och mål. Efter en första genomgång av ansökan kan Skolinspektionen begära in kompletterande uppgifter.

Kommunen får yttra sig

Ansökan skickas sedan på remiss till den kommun där skolan vill etablera sig. När det gäller gymnasieskolor får även kranskommunerna möjlighet att yttra sig. Kommunerna får tillfälle att yttra sig om effekterna av etableringen av en ny fristående skola eller en ny utbildning på redan befintlig skola.

Skolinspektionen tar beslut

Skolinspektionen tar beslut utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan samt eventuella kompletteringar. Skolinspektionen beslutar om godkännande för en skola eller utbildning. Om möjligt ska beslutet vara klart den 1 oktober året innan skolan ska starta. Beslutet skickas till sökande, berörda kommuner, Utbildningsdepartementet, Centrala Studiemedelsnämnden samt Statistiska Centralbyrån.

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Skolinspektionens beslut om godkännande och rätt till bidrag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skall skickas eller lämnas till Skolinspektionen. Det ska framgå av överklagandet vilket beslut som överklagas, vilken ändring som önskas samt vilka skäl som finns för ändring av Skolinspektionens beslut.

Etableringskontroll

Etableringskontroll innan en ny verksamhet startar

Innan en ny förskola öppnar eller flyttar in i nya lokaler, eller innan en ny pedagogisk omsorg tar emot en barngrupp gör barn- och utbildnings-förvaltningen en etableringskontroll.

Etableringskontrollen genomförs av tjänsteperson från barn- och utbildnings-förvaltningen. Denna form av tillsyn är till för att se att den planering som huvudmannen har presenterat i sin ansökan går att genomföra.

Etableringskontrollen sker så nära inpå verksamhetsstart som möjligt. Det är huvudmannen som ansvarar för att i god tid innan verksamhetsstart kontakta barn- och utbildningsförvaltningen så att tid för etableringskontroll bokas in.

Inga barn får skrivas in i en ny verksamhet innan etablerings-kontrollen är genomförd.

Om verksamheten bedöms följa gällande lagar och föreskrifter fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om att avsluta etableringskontrollen.

Granskning vid etableringskontroll hos en ny pedagogisk omsorg

Etableringskontroll hos en pedagogisk omsorg innebär att barn- och utbildnings-förvaltningen granskar att huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen kan bedriva verksamheten i enlighet med de föreskrifter och riktlinjer som gäller. Granskningen sker dels skriftligt genom att huvudmannen skickar in ett fullständigt ifyllt formulär gällande aktuell etableringskontroll och dels genom besök i verksamheten där det bland annat ingår en intervju med pedagogiska omsorgen/personalen.

De föreskrifter och riktlinjer som Falköpings kommun utgår ifrån vid tillsynen är de som gäller för pedagogisk omsorg:

Huvudmannen för den enskilda pedagogiska omsorgen ska vid etablerings-kontrollen bland annat redovisa att följande förutsättningar är uppfyllda:

Det finns anställd personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Det finns färdigställda och ändamålsenliga lokaler i respektive dagbarnvårdares bostad. Giltigt lägenhetskontrakt ska uppvisas i samband med etableringskontrollen. Vid behov ska bygglov kunna uppvisas.

 • Det finns i respektive pedagogisk omsorgs bostad material med tillräcklig variation och omfattning för att stimulera barnens utveckling och lärande samt förbereda barnen för fortsatt lärande.
 • Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek i respektive pedagogisk omsorgs barngrupp.
 • Det finns rutiner för barnsäkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.
 • Det finns en aktuell planering utifrån styrdokumenten för hur verksamheten ska bedrivas för att stimulera barns utveckling och lärande samt förbereda barnen för fortsatt lärande.
 • Verksamhetens öppettider är i överensstämmelser med Falköping kommuns ramtider.
 • Det finns en klagomålshantering.

Granskning vid etableringskontroll av en ny förskola

Etableringskontroll av en ny förskola innebär att barn- och utbildningsförvaltningen inom ramen för tillsynsprocessen granskar att huvudmannen kan bedriva verksamheten i enlighet med de föreskrifter som gäller.

De föreskrifter och riktlinjer som Falköping kommun utgår ifrån vid tillsynen är de som gäller för förskola:

Huvudmannen för förskolan ska vid etableringskontrollen bland annat redovisa att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Det finns färdigställda lokaler som är ändamålsenliga så att syftet med utbildningen kan uppnås.
 • Det finns utrustning och material så att syftet med utbildningen kan uppnås.
 • Samtliga lokaler, utrustning och utemiljö är godkända av miljöförvaltningen samt att det finns rutiner för egenkontroll enligt miljöbalken samt för brandskydd. Dessutom ska beviljade bygglovshandlingar uppvisas.
 • Det finns rutiner för barnsäkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.
 • Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.
 • Det finns anställd rektor, förskollärare och annan personal.
 • Det finns en aktuell planering utifrån styrdokumenten för hur verksamheten ska bedrivas för att syftet med utbildningen ska uppnås.
 • Öppettider
 • Klagomålshantering

Ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän

Nya regler från 1 januari 2019 om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola

Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskolor. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg.

Ägar- och ledningsprövning

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om den enskilde

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Hämta in uppgifter

Barn- och utbildningsförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Kommunfullmäktige fattade den 27 januari 2020 beslut om att införa avgifter i samband med ansökan om fristående förskola. Avgiften är 10 000 kronor för ansökan om godkännande för att starta en ny fristående förskola och för den som ansöker om utökning av en redan befintlig förskola är avgiften 5 000 kronor. Avgiften ska betalas i samband med ansökan. Avgifterna gäller från och med 11 februari 2020.

För befintliga huvudmän

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har tillsyn över detta. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsförvaltningen inom en månad efter förändringen.

Skicka din anmälan till:
Falköpings kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
521 81 Falköping

eller via e-post till: barn.utb@falkoping.se