Parkering

I Falköpings kommun är parkering på allmänna parkeringar kostnadsfri. Om inget annat anges är det tillåtet att parkera upp till 24 timmar i följd men är parkeringen tidsbegränsad krävs det att du använder en p-skiva. I kommunen finns parkeringsplatser som är till för dem med nedsatt rörelseförmåga men då krävs ett giltigt tillstånd för rörelsehindrade.

Parkering

Inom detaljplanelagt område är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på gator och parkeringar som ligger inom allmän plats om inget annat anges. På vissa ställen i kommunen finns parkeringsplatser med tidsreglerad parkering och då ska en p-skiva användas. Är parkeringen reserverad för personer med rörelsehinder krävs ett giltgt tillstånd. På platser med tidsbegränsning eller som är reserverade för personer med tillstånd för rörelsehinder gäller vad som anges på platsen.

Var får jag inte parkera?

Som regel får du inte parkera på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara eller hinder för trafiken uppstår. Du får inte heller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms. Det är inte tillåtet att parkera:

 • på gator där det finns anvisat genom vägmärke eller vägmarkering ett förbud mot att parkera
 • på huvudled om det inte finns markerade rutor
 • inom gågata eller gångfartsområde om det inte finns markerade rutor
 • inom tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart
 • inom tio meter före eller efter en anslutande gata (trevägs- eller fyrvägskorsning) vilket även gäller korsning med gång- eller cykelväg
 • i en korsning med järnvägsspår
 • i en cirkulationsplats
 • i en kurva med skymd sikt eller i en vägport/tunnel
 • på ytor som ligger utanför gata eller parkeringsplats inom ett område som är detaljplanelagt (terräng)
 • på en parkeringsplats avsedd för personer med tillstånd för rörelsehindrade utan att ha ett giltigt tillstånd
 • på en markerad hållplats, mötesplats eller en ändamålsplats avsedd för viss fordonstyp

Det är inte heller tillåtet att parkera på ett sådant sätt att du hindrar utfart från fastigheter, så att något hjul står utanför markeringen av en parkeringsruta, så att du hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan lämna platsen. Utöver de generella trafikreglerna kan andra regler gälla på plats. Tänk därför på att det är du som trafikant som är skyldig att förvissa dig om vilka regler som gäller på platsen. Parkerar du i strid med vad som är tillåtet kan din parkering bedömas som en felparkering vilket kan leda till en anmärkning med avgift som följd.

Vilka avgifter en anmärkning om felparkering kan leda till finns i kommunens Taxa för felparkeringsavgiftlänk till annan webbplats