Funktionsnedsättning

Flera händer som bildar en ram kring värdeord som Människa, Gemenskap, Stöd, Unik, Vän.

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ha laglig rätt att få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och andra former av stöd kan vara aktuella.

Vilka har rätt till stöd?

För att få rätt till insatser enligt LSS ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer som till följd av stora och varaktiga, fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vilka insatser kan du få?

Så ansöker du om stöd och service enligt LSS

Du, förälder eller god man kan ansöka om insatser. I ansökan anger du vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan.

Så här går en utredning till 

Efter att du, en förälder eller god man har gjort en ansökan får du träffa en handläggare då ni har ett samtal om dina behov och förutsättningar. Handläggaren utreder dina behov genom att diskutera exempelvis följande med dig:

  • Din sociala situation. 
  • Ditt behov av stöd.
  • Ditt boende. 
  • Ditt funktionshinder och hälsotillstånd.

Handläggaren behöver kopia på läkarintyg, psykologutredning, funktionsbedömning från arbetsterapeut.

Beslut

Efter utredning fattas beslut om de insatser som du har ansökt om. Du får en kopia av utredningen med beslutet eller ett beslutsbrev.

Förhandsbesked

Om du tänker flytta till Falköpings kommun, kan du begära ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan bli beviljad. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget skickas med beslutet. Handläggaren som har fattat beslut kan hjälpa dig att överklaga.