Publicerad: 2020-06-09

Trafiken och busslinjerna leds om när Wetterlinsgatan stängs av i höjd med Hollendergatan

Kommunen arbetar ständigt med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter vilket ofta kan vara våra barn och ungdomar. Fredag den 12 juni kommer därför Wetterlinsgatan stängas av under tiden som arbeten pågår för att hastighetssäkra övergånggstället på Wetterlinsgatan. Arbetet utförs av Falköping kommun, park- och gatuavdelningen och beräknas pågå under vecka 25 och 26.

Trafiksäkerhetsåtgärd

Kommunen arbetar kontinuerligt med att hitta de stråk som uppstår för oskyddade trafikanter samt korsningspunkter där det är svårt att ta sig över på grund av mycket trafik. Wetterlinsgatan är en av de mest trafikerade gatorna som också har större andel tung trafik. Tidigare har kommunen utfört hastighetsdämpande åtgärder i korsningen Dotorpsgatan och Wetterlinsgatan där många skolelever passerar. Korsningen med Hollendergatan är ett annat sådant stråk varför hastighetsdämpande åtgärder nu utförs även för detta övergångsställe. Övergångsstället kommer höjas upp och ges ny refug och belysning.

Trafiken och bussen leds om

Under tiden som arbetet pågår kommer Wetterlinsgatan att stängas av mellan Hollendergatan och Götavägen. Trafik för genomfart hänvisas till Hollendergatan - Fredriksbergsvägen- Sankt Sigfridsgatan. Vad gäller bussen i linjetrafik utgår den hållplats som finns vid Hollendergatan och istället kommer det finnas en tillfällig hållplats på Götavägen. Oskyddade trafikanter leds förbi arbetsplatsen via anslutande gång- och cykelbanor. Gatan stängs av för att trygga en säker arbetsplats för våra medarbetare. Vänligen respektera och följ de anvisningar som finns för allas säkerhet, så väl din egen som andras.

Wetterlinsgatan avstängd

Kontakt (dagtid vardag 08-16)

Namn Therese Broman
E-post therese.broman@falkoping.se
Telefon 0515-88 52 11

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
länk till annan webbplats
ksc@falkoping.se